Trung tâm hỗ trợ On

Trong trường hợp, bạn giao nhưng người nhận hàng không đồng ý nhận hàng, bạn liên hệ lại với Khách hàng (Shop/Người gửi) để báo thông tin, cùng thỏa thuận và thuyết phục lại người nhận hàng.
Nếu người nhận hàng vẫn từ chối, bạn liên hệ Khách hàng để gửi lại hàng và nhận lại số tiền đã ứng và phí giao hàng do 2 bên thỏa thuận.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chư