Trung tâm hỗ trợ On

Thông thường, các thông tin đăng ký mới được duyệt ngay trong ngày đăng ký vào giờ hành chính hoặc không muộn hơn 2 ngày làm viêc kể từ khi hệ thống nhận được đầy đủ thông tin đăng ký từ Tài xế.